Spring Term 2016

For the Spring term our topic is ‘1, 2, 3 Ffwrdd a ni’ and we will be learning mainly about food and farming.

Ein pwnc ar gyfer Tymor y Gwanwyn  ydy 1,2,3 Ffwrdd a ni a byddwn ni’n dysgu gan fwyaf am “Bwyd a ffermio”.

Click on the link to see our topic web for this term.

Cliciwch ar y cyswllt er mwyn gweld ein gwe gwaith am y tymor hwn.

In our outdoor sessions we made our own farms and area for the different animals.

Yn ystod ein sesiynau tu allan i’r dosbarth gwanethon ni ein ffermydd ein hunain a lleoedd i’r gwahanol anifeiliaid.

IMG_7236[1]

IMG_7243[1]

IMG_7238[1]

IMG_7234[1]

IMG_7239[1]

‘The Journey of Milk’

We have been learning about cows and what they produce for us. First we learnt about milk – where it comes from and it’s journey from the cow, to the factory and finally on to our cereals or in cups of tea and coffee.

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am wartheg a beth maen nhw’n cynhyrchu drosom ni. Yn gyntaf dysgon ni am laeth – o ble mae’n dod, a’i daith o’r buwch i’r ffatri, ac yn olaf i’n grawnfwyd a’n te a choffi.

Here is some work that we have done in our books, as well as pictures of farms that we have made ourselves.

Dyma peth o’n gwaith ni yn ein llyfrau yn ogystal a lluniau o’r ffermydd rydyn ni wedi gwneud.

IMG_7378[1]

IMG_7381[1]

At the bottom are pictures of us making butter, it was very simple and it tasted delicious! It took us 9 minutes to turn the double cream in to butter, can you beat our time?

Dyma lluniau ohonom ni yn gwneud menyn, roedd yn hawdd iawn ac yn flasus dros ben. Roedd yn cymryd 9 munud er mwyn newid yr hufen dwbl i fenyn, ydych chi’n gallu curo ein hamser ni?