Sports day

Annwyl Rieni / gofalwyr.

Bydd Diwrnod Mabolgampau eleni, ar 21 o Fehefin 2016. Ond os yw’r tywydd yn wael, rydym wedi neilltuo diwrnod ychwanegol, sef 28 o Fehefin. Yn ôl yr arfer, bydd y plant yn cystadlu am y tlws tŷ drwy gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau, gan gynnwys chwaraeon a rhai sydd ar gyfer datblygu sgiliau penodol. Bydd Cyfnod Allweddol 2 yn ystod y bore, ac yn dechrau am 9.30 y.b. Yna, bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cystadlu yn y prynhawn; ac yn dechrau am 2.00 y.h.
Fel arfer mae’r plant yn mwynhau’r diwrnod yma, ac rydym yn siŵr eich bod chithau hefyd, fel rhieni a gofalwyr. Rydym yn gwerthfawrogi eich brwdfrydedd a chefnogaeth wrth annog y plant i wneud eu gorau.
Hoffem ofyn am eich cydweithrediad i sicrhau bod pob plentyn yn hapus ac yn ddiogel. Felly, gofynnwn i bob rhiant aros y tu ôl i’r tâp wrth ochr y llwybr. Wrth wneud hyn, bydd bob rhiant yn cael cyfle i weld eu plentyn yn cystadlu.
Yn aml iawn, mae plant ifanc yn ei chael hi’n anodd pan maent yn gweld rhieni eu cyfoedion yn mynd at eu plant, pan nad yw rhieni eu hunain yn gallu bod yno. Felly, os yw pob rhiant yn aros ar y llwybr, mae’n deg i bob plentyn. Mae hyn hefyd yn ei wneud yn haws i staff yr ysgol sicrhau bod pob plentyn yn ddiogel ac yn barod i gystadlu.
Eleni bydd y llysgenhadon chwaraeon a phlant Blwyddyn 6 yn helpu gyda Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen ac yn dosbarthu sticeri a Chardiau Safleoedd. Bydd hyn yn un o’u tasgau olaf fel aelodau hynaf yr ysgol.
Ar ddiwedd Mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen, byddem hefyd yn hoffi gofyn i rieni / gofalwyr i adael wrth y giât sydd ar ochr yr ysgol a gwneud eu ffordd o gwmpas yr ysgol, i ddosbarth eu plentyn fel sy’n digwydd ar ar ddiwedd y dydd yn arferol. Pan mae’r mabolgampau wedi gorffen, bydd staff yr ysgol yn hebrwng y plant yn ôl i’r ystafell ddosbarth i gael eu casglu fel arfer. Mae hyn yn galluogi’r staff i ofalu am y plant yn haws, ac yn sicrhau eu bod yn cael eu casglu gan eu rhieni / gofalwyr.
Os ydych angen defnyddio’r tŷ bach yn ystod y Mabolgampau, gallwch ddefnyddio’r toiledau sydd tu mewn i’r dderbynfa . Mae’r toiledau yn yr ysgol ar gyfer y disgyblion yn unig .
Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad ac yn gobeithio’n fawr y byddwch yn ein helpu ni i wneud y diwrnod hwn mor bleserus â phosibl i bawb .
Yn gywir,
Aelodau’r Tîm Lles .