Clwb ar ôl Ysgol

Cenhadaeth

Ein hamcanion elusennol yw darparu cyfleusterau angenrheidiol ar gyfer gofal o ddydd i ddydd, cyfleusterau hamdden ac addysg plant a phobl ifanc y tu allan i oriau ysgol ac yn ystod gwyliau.

Cenhadaeth Clwb Ar O’l Ysgol Trefonnen yw darparu gofal plant sy’n bodloni anghenion pob plentyn a theulu mewn amgylchedd diogel, addysgol. Rydym yn ymfalchio ein bod yn canolbwyntio ar anghenion unigol pob plentyn, tra’n darparu gofal o ansawdd, yn ddibynadwy, diogel a fforddiadwy.

Mae polisiau Clwb Ar O’l Ysgol ar gael yn Gymraeg ar gais, cysylltwch â swyddfa’r ysgol.

lenwi ffurflen gofrestru os ydyn nhw’n dymuno i’w plant fynychu’r clwb.

Cofiwch fod Clwb ar ôl Ysgol hefyd yn cymryd taliad drwy Dalebau Gofal Plant

Mae Talebau gofal plant er budd gweithwyr i bob rhiant sy’n gweithio

Maent yn ffordd o dalu, a gymeradwyir gan y Llywodraeth, sy’n ffordd treth-effeithlon o dalu am ofal plant. Os byddwch yn ymuno â’r cynllun, gallwch gyfnewid hyd at £243 y mis o’ch cyflog gros ar gyfer talebau gofal plant.

Mae’r rhan o’ch cyflog gros byddwch yn cyfnewid am dalebau gofal plant yn ddi-dreth ac eithrio rhag cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG).Oherwydd hyn, gallwch wneud arbedion o hyd at £933 fel rhiant, bob blwyddyn.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, dilynwch y ddolen isod:

http://www.computersharevoucherservices.com