Newyddion

Gwobr Ansawdd Genedlaethol

Gwobr Ansawdd Genedlaethol

Ar ddiwedd Tymor yr Haf cafodd waith caled y plant a’r staff ei wobrwyo pan lwyddon ni i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Iach, dim ond saith ysgol arall ym Mhowys sydd wedi cael y wobr hon. Roedd y wobr wedi cael ei chyflwyno i ni yn Neuadd Sir Powys. Roedd tri o’n plant, Callum Hawksworth, Carwyn Hardiman ac Emily Proudman wedi gwneud cyflwyniad am y gwaith ar gyfer y wobr o flaen Cynghorwyr Sir yn Siambr y Cyngor, gan wneud i ni deimlo’n hynod o falch o hyder y plant.

I ennill y wobr, roedd yr ysgol yn gorfod profi bod ganddi ddisgwyliadau uchel iawn mewn saith maes:- Diogelwch, Glendid, Yr Amgylchedd, Perthynasau, Defnydd a Chamddefnydd o Sylweddau, Bwyd a Ffitrwydd ac Addysg Emosiynol. Roedd ein hysgol wedi cael ei arolygu gan y Tîm Ysgolion Iach a dwy asesydd o Sir Benfro. Roedd yr arolygwyr wedi eu tywys o amgylch yr ysgol gan Gyngor yr Ysgol, y Cyngor Eco a’r Cyngor Cymraeg, oedd wedi sicrhau nad oedd unrhyw ran o’n gwaith wedi ei adael allan.

Dyma ychydig o sylwadau o’r adroddiad:-

* “Mae iechyd a lles pob aelod o’r gymuned yn ganolog i bopeth sy’n digwydd yn Ysgol Gymunedol yr Eglwys yng Nghymru Llandrindod, Trefonnen, Mae’r ysgol yn byw ei gweledigaeth o ‘Gofalu, ysbrydoli, cyflawni gyda’n gilydd’.”

* Mae Ysgol Gymunedol yr Eglwys yng Nghymru Llandrindod, Trefonnen, yn ysgol gyda iechyd, lles a diogelwch yn greiddiol iddi, gyda hybu iechyd wedi’i sefydlu’n gadarn ym mywyd yr ysgol. Roedd yn fraint i gwrdd â’r disgyblion, y staff, y llywodraethwyr a’r rhieni. Roedden ni wedi cael croeso cynnes a rydyn ni’n gwerthfawrogi’r gwaith caled sydd ynghlwm â hyn.”

* “Mae ethos ardderchog yn amlwg wrth fynd i mewn i’r ysgol, mae croeso’r staff a disgyblion gynnes iawn. Mae cydraddoldeb ym mhob agwedd o fywyd ysgol yn amlwg a mae gwir bolisi ‘drws ar agor’. Mae rhieni yn camnol yr ysgol ofalgar ble mae “cyfathrebu a bod yn agored yn rhyfeddol”.”

Felly, wrth i ni ddechrau blwyddyn ysgol newydd fel Ysgol Iach achrededig rydw i’n sicr eich bod chi eisiau i ni gynnal ein safonnau a rydych chi’n gallu helpu trwy sicrhau bod potel ddŵr gan eich plentyn er mwyn iddyn nhw aros yn effro ac yn fywiog, rhoi ffrwythau yn unig ar gyfer byrbryd a bocs bwyd iach os ydyn nhw’n dod â bwyd i’r ysgol. Hefyd mae’r plant angen cit ar gyfer ymarfer corff ac Activate, a cit nofio os ydy hi’n dro’r dosbarth i nofio. Gyda’n cymorth a’ch cefnogaeth rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu’r ardaloedd hyn ymhellach. Diolch.