Tymor yr Hydref 2015

Ein thema y tymor yma yw ‘Un tro’. Am fwy o fanylion plis edrychwch ar ein map thema isod.

Map thema Un Tro

______________________________________________________________________________

Geirfa’r Hydref / Autumn Vocabulary

Autumn Hydref
leaf deilen
leaves dail
tree coeden
conker concyr
cone côn
leaves falling dail yn disgyn
hibernate gaeafgysgu
hedgehog draenog
squirrel gwiwer
cold oer
windy gwyntog
raining bwrw glaw

Rydyn ni wedi dysgu can newydd am yr Hydref. Gofynnwch i’ch plentyn i ganu’r can i chi adref.

                                                “Dail yr Hydref sydd yn disgyn,

Dail yr Hydref sydd yn disgyn,

Dail yr Hydref sydd yn disgyn,

Lliwiau pert o’m cwmpas.

Coch, brown, oren, melyn,

Coch, brown, oren, melyn,

Coch, brown, oren, melyn,

Lliwiau pert o’m cwmpas.”

Yn ystod ein sesiynau Ditectif Natur rydyn ni wedi bod yn edrych ar nodweddion yr Hydref. Fe wnaethon ni sylwi fod y dail yn syrthio oddi ar y coed a bod y dail yn newid lliw. Fe wnaethon ni hefyd ddod o hyd i gonceri a chonau.

IMG_1485IMG_1486

Rydyn ni wedi coginio bara siap draenog. Roedden nhw’n flasus iawn! 

IMG_1577 IMG_1579 IMG_1587 IMG_1589

______________________________________________________________________________

Sialens Rhigwm Pori Drwy Stori / Pori Drwy Stori Rhyme Challenge

Yn ystod yr hanner tymor yma fe fyddwn yn dysgu rhigymau yn y dosbarth ar gyfer y ‘Sialens Rhigwm Pori Drwy Stori’. Mae’r rhaglen Pori Drwy Stori yn seiliedig ar lyfrau, rhigymau a storiau. Mae’r rhaglen yma yn gallu codi hyder plant gyda geiriau mewn ffordd hwliog ac mae’n galluogi rhieni i fwynhau gyda nhw. Gofynnwn i chi helpu eich plentyn i ddysgu’r rhigymau drwy adrodd a canu’r rhigymau gyda nhw adref. Fe fydd perfformiad o’r Sials Rhigwm yn yr Ystafell Aml-Ddefnydd yn Ysgol Trefonnen ar Ddydd Gwener 4ydd o Rhagfyr am 2.45 y.p. Yn ystod y sesiwn yma hoffwn wahodd rieni / gofalwyr i’r ysgol i wrando ar y plant yn perfformio. Fe fydd y plant sydd wedi cwblhau’r sialens drwy dysgu a perfformio’r rhigymau yn derbyn tystysgrif hefyd. Dyma’r cyfeiriad y gallwch wrando ar y rhigymau a mwynhau dysgu nhw gyda’ch gilydd; http://poridrwystori.booktrust.org.uk/cy/audio-rhymes/

Diolch yn fawr.

 

______________________________________________________________________________

Elen Benfelen a’r Tri Arth / Goldilocks and the Three Bears

Rydyn ni wedi bod yn dysgu ac actio stori Elen Benfelen a’r Tri Arth yn y dosbarth. Dyma luniau o’r mapiau stori wnaethon ni greu i helpu ni i adrodd y stori. Gofynnwch i’ch plentyn i adrodd ac actio’r stori i chi adref. Mae geiriau i’ch helpu chi isod.

IMG_5363 IMG_5361 IMG_5362

Once upon a time Un tro
three bears tri arth
Goldilocks Elen Benfelen
Daddy Bear Dadi Arth
Mummy Bear Mami Arth
Baby Bear Babi Arth
porridge uwd
too hot rhy boeth
too cold rhy oer
chair cadair
bed gwely
bowl powlen
big mawr
middle canolig
small bach
eating bwyta
spoon llwy
sitting eistedd
sleeping cysgu

Rydyn ni wedi newid cymeriadau y stori yma i greu storiau newydd ein hunain. Edrychwch ar ein storiau newydd.

                                                       Sali Mali a’r tri cranc

Nemo a’r tri siarc

______________________________________________________________________________

Llyfrgell Llandrindod / Llandrindod Library

Ar Ddydd Gwener 18eg o Fedi fe aethon ni i ymweld a llyfrgell Llandrindod. Fe wnaethon ni edrych ar yr holl lyfrau gwahanol oedd ar gael yn y llyfrgell a fe wnaethon ni ddewis rhai i edrych a darllen. Fe wnaeth y llyfrgellydd ddarllen storiau i ni hefyd. Dyna ni yn mwynhau yn y llyfrgell…….

IMG_4688 IMG_4672 IMG_4660

______________________________________________________________________________

 Tan Gwyllt / Fireworks

Yn ystod ein sesiynau Ditectif Natur rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud Guto Ffowc i rhoi ar ben y goelcerth. Fe wnaethon ni hefyd adeiladu coelcerth i rhoi Guto Ffowc ar ben ac yna wnaethon ni gyfri yn ol o 10-0 cyn lawnsio i’r awyr fel rocedi. 

Edrychwch ar y gerdd rydyn ni wedi ysgrifennu am Noson Tan Gwyllt.

Cerdd Tan Gwyllt / Firework Poem

fireworks tan gwyllt
rocket roced
bonfire coelcerth
Guy Fawkes Guto Ffowc
Catherine Wheel Olwyn Catrin
burn llosgi
hot dog ci poeth
safe diogel
   
   
   

______________________________________________________________________________

Deunyddiau / Materials

Rydyn ni wedi bod yn edrych ar wahanol ddeunyddiau yn y dosbarth. Fe wnaethon ni ddosbarthu eitemau’r dosbarth i ddeunyddiau sy’n gallu newid siap ac i’r siapiau sydd ddim yn gallu newid siap.

Fe wnaethon ni goginio jeli yn y dosbarth i weld beth fyddai’n digwydd i’r jeli wrth i ni dwymo ac oeri’r jeli. Fe wnaethon ni sylwi bod y jeli yn toddi wrth ei dwymo ac yn caledi wrth i ni ei oeri. 

Fe wnaethon ni rhegfynegi beth fyddai’n digwydd i’r dwr ar ol i ni ei rhoi yn y rhewgell. Fe wnaethon ni sylwi fod y dwr wedi troi i ia yn y rhewgell ac yna fe wnaeth e doddi ar ol i ni ei dynnu allan o’r rhewgell. 

Dyma rhestr o eiriau defnyddiol.

melt toddi
freeze rhewi
liquid hylif
change shape newid siap
hard caled
soft meddal

___________________________________________________________________________

Cynllun Gwên / Designed to Smile

IMG_1710

Fe ddaeth tîm Cynllun Gwên i siarad gyda ni am bwysigrwydd brwsio dannedd. 

___________________________________________________________________________

Nadolig / Christmas

Edrychwch ar ein gwaith Celf.

Look at our beautiful art work. 

IMG_5265 IMG_5266 IMG_5267

Dyma rhestr o eiriau yn ymwneud a’r Nadolig.

christmas nadolig
Santa Clause Sion Corn
Rudolph Rwdolff
reindeer carw
sleigh sled
Mary Mair
Joseph Joseff
Baby Jesus Baban Iesu
donkey asyn
shepherds bugeiliaid
three wise men tri gwr doeth
camel camel
sheep dafad
cow buwch
star seren
angel angel