Digwyddiadau

Dyma rhestr o ddigwyddiadau sy’n digwydd yn ystod 2015-2016
CALENDR DIGWYDDIADAU’R YSGOL

Mae’n bosibl i’r digwyddiadau hyn newid o flwyddyn i flwyddyn:
Medi
Dechrau’r Flwyddyn Ysgol newydd
Lluniau disgyblion newydd
Lluniau disgyblion unigol
Hydref
Eisteddfod Llandrindod – Eglwys Holy Trinity
Cynghrair Pelrwyd yn dechrau
Cynlluniau Addysg Bersonol yn cael eu hanfon allan
Gŵyl Ddiolchgarwch
Pythefnos Asesu
Noson Rieni
Hanner Tymor
Tachwedd

Noson Tân Gwyllt – arddangosfa tân gwyllt
Codi arian at Plant mewn Angen
Noson Agored i Rieni/Gofalwyr
Sioe Ffasiwn
Rhagfyr
Cyngerdd Nadolig neu Wasanaeth Carolau yn yr ysgol
Gwasanaethau Carolau’r Ffrwd Gymraeg
Partïon Nadolig
Cinio Nadolig a diwrnod Siwmper Nadolig
Ymweliadau â’r Theatr
Gwyliau Nadolig
Ionawr
‘Young Voices’
Lluniau disgyblion newydd
Chwefror
Disco Gŵyl Sant Ffolant.
Hanner Tymor.
Mawrth

Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi – cyngerdd a bore coffi
Diwrnod y Llyfr(Gwisg Ffansi)
Codi arian at ddiwrnod Y Trwyn Coch.
Dreif Bwni’r Pasg
Dysgu Sgiliau Beicio
Ebrill
CAB yn cael eu hanfon allan
Gwyliau Pasg
Lluniau disgyblion newydd
Mai
Asesu Darllen, Sillafu a Mathemateg
Hanner Tymor
Eisteddfod yr Urdd
Mehefin
Mabolgampau
Lluniau dosbarth
Eisteddfod yr Ysgol
Gorffennaf
Adroddiadau diwedd Blwyddyn i’r Rhieni/Gofalwyr
Ffair Haf.
Wythnos Anwytho – Blwyddyn 6
Gwasanaeth yn y Gadeirlan yn Aberhonddu – Blwyddyn 6
Tripiau diwedd blwyddyn
Yr ysgol yn cau am yr Haf
Awst
Gwyliau Haf

Dyma beth rydyn ni wedi bod yn gwneud………..

Mabolgampau Gorffennaf 2015

Cynhaliwyd Mabolgampau gwych heddiw. Roedd y tywydd yn hyfryd, os ychydig yn rhy boeth. Fe wnaeth y plant berfformio’n dda. Dylai’r plant i gyd fod yn falch o’u hunain. Diolch i’r Ffrindiau am eu rhodd o lolipop yr un ar ddiwedd y dydd. Roedd ras yr athrawon yn gystadleuol iawn – yn cael ei ennill eleni gan Mrs Smith. Roedd y gystadleuaeth rhwng y tai yn ffyrnig, ac roedd y pwyntiau yn agos iawn, gyda Dulais yn ennill y cwpan yn y diwedd. Llongyfarchiadau!

School ipad 378 School ipad 399 School ipad 416 School ipad 448

_________________________________________________

Diolchgarwch 2015 Hydref 2015

Cynhaliwyd gwasanaeth hyfryd yn y neuadd, gyda’n Rheithor newydd Jo Penberthy yn darparu pregeth diddorol ar degwch! Casglodd plant C4 y ffrwythau a’r llysiau a cafwyd eu gwerthu ar ddiwedd y dydd y tu allan i’r neuadd gan blant yn S4. Casglwyd £70 i Sgoliosis, yr elusen a ddewiswyd ar gyfer y flwyddyn yma.  Diolch i chi gyd!

IMG_4890 IMG_4892 IMG_4893

__________________________________________________

Sioe Mari Jones

Cafodd plant Cyfnod Allweddol Dau gyfle i gwrdd â Mari Jones yn ddiweddar. Merch 16 oed, dewr a phenderfynol oedd hi, â’i bryd ar rywbeth pwysig – un o’r llyfrau cyntaf oedd ar gael i bobl yn y Gymraeg – y Beibl.

Roedd hyn yn gyfle i’r plant i ddysgu am hanes Cymru gyda hwyl a chyffro. Dyma beth oedd ganddynt i’w ddweud am y sioe:

Roedd hi’n grêt cael gwisgo i fyny a chymryd rhan yn y sioe.

Sioe wych. Digon o hwyl .Actores ffantastig.

Daeth Mari Jones yn fyw i ni gyd. Perfformiad ardderchog. Rydw i’n edrych ymlaen i’r sioe nesaf!

IMG_0885 (1)