Cymuned

Canolfan Gymunedol Trefonnen

Ysgol Gymunedol Trefonnen

“Mae Ysgol Gymundol yn un sy’n darparu amrediad o wasanaethau a gweithgareddau yn aml tu hwnt i’r diwrnod ysgol er mwyn ceisio cwrdd ag anghenion y disgyblion, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.”

( Ysgolion Cymunedol. Cylchlythyr 34/2003, Llywodraeth Cenedlaethol Cymru)

Mae’r ysgol yn ceisio cyflawni hyn mewn sawl ffordd:

  • Mae Dechrau’n Deg yn awr yn rhan o adeilad yr ysgol, ac yn helpu rhoi cymorth i deuluoedd o oed geni i oed ysgol a thu hwnt.
  • Creu cysylltiadau gyda’n partneriaid cymunedol a gwasanaethau lleol eraill i gefnogi ein teuluoedd a’u hanghenion unigol.
  • Siarad â’n teuluoedd er mwyn canfod beth sydd yn bwysig iddynt a sut y gallwn ni fel ysgol roi’r gefnogaeth orau iddynt.
  • Cefnogi cwricwlwm yr ysgol trwy ymglymiad y gymuned ehangach.

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn rydym wedi eu cyflawni hyd yn hyn:

Yn 2014 daeth y Prosiect Dewch tu allan!  â  40 o wirfoddolwyr ynghyd boed yn rhieni a’u teuluoedd, ffrindiau’r ysgol a grwpiau cymunedol. Gweithiodd y gwirfoddolwyr hyn gyda staff, Ffrindiau’r Ysgol a llywodraethwyr er mwyn cefnogi’r Cyfnod Sylfaen a’r Cyngor Eco i ddatblygu yr ardal tu allan; ychwanegu at yr ardal ddysgu tu allan; cynyddu bioamrywiaeth ar safle’r ysgol; rhoi cyfle i brosectau ysgol a chymuned weithio ynghyd.

Yn 2014 agorwyd lleoliadau Dechrau’n Deg, yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r gwasanaethau hyn yn rhoi cefnogaeth yn lleol i deuluoedd a phlant cyn oed ysgol, a’u helpu i gael “Dechreuad Teg” mewn bywyd. Rydyn ni’n gweithio’n glos gyda rheni/gofalwyr, Ymwelwyr Iechyd a phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys er mwyn creu amgylcheddau creadigol a chynhaliol lle gall plant 2 oed ffynnu.  Rydym yn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau newydd ac i ddatblygu hyder mewn lleoliad cyn oed ysgol cyn mynd i leoliadau 3+.

Datblygiadau’r Dyfodol

Mae Barbra Gough, y Rheolwr Cymunedol, wedi bod yn casglu gwybodaeth wrth bawb sydd ynghlwm â’r ysgol gymunedol er mis Medi  er mwyn cael darlun clir o farn pawb am yr ysgol gymunedol a sut y gallwn rhoi’r gefnogaeth orau i’n cymuned a’n teuluoedd yn y dyfodol.  Unwaith bydd y wybodaeth i gyd wedi cael ei gasglu, bydd  Cynllun Gweithredu Cymunedol yn cael ei lunio a bydd y targedau byr a hir dymor yn cael eu rhannu gyda phawb. Felly cadwch lygad!

Rhestr o Ystafelloedd Canolfan Gymunedol Trefonnen

Ystafell Aml-Bwrpas

Defnyddir yr ystafell hon mewn amryw o ffyrdd ond yn bennaf gan grwpiau plant cyn oed ysgol. Mae lle i 25 o bobl yn yr ystafell ond gellir ei hymestyn i mewn i’r Llyfrgell Deganau er mwyn grwpiau mwy o faint. Ar hyn o bryd, mae’r grwpiau canlynol yn defnyddio’r ystafell hon yn rheolaidd.

 

Dydd Bore Prynhawn Nos
Dydd Llun   Grŵp Babanod Action for Children  
Dydd Mawrth Grŵp Rhieni a Phlant Bach Dechrau’n Deg Grŵp Plant Bach Incredible Years  
Dydd Mercher      
Dydd Iau BIBS – Grŵp Cymorth Bwydo o’r Fron   Geidiau – 7.00-8.30pm
Dydd Gwener Ti a Fi – Grŵp Rhieni a Phlant Bach Cyfrwng Cymraeg    

Llyfrgell Deganau

Drws nesaf i’r Ystafell Aml-Bwrpas mae’r Llyfrgell Deganau a gellir defnyddio’r ystafell hon ar gyfer cyfarfodydd i grwpiau bach, cyfarfodydd nad sy’n breifat a sesiynau ‘galw heibio’ ar gyfer Grwpiau Cymunedol.

Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun Cymraeg i’r Teulu  
Dydd Mawrth Clinig ‘Galw Heibio’ Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg  
Dydd Mercher    
Dydd Iau    
Dydd Gwener    

Ystafell Cyfarfodydd Bach

Mae’r ystafell hon i fyny’r grisiau ac yn cael ei defnyddio’n bennaf ar gyfer cyfarfodydd un i un a gwersi miwsig preifat.

Ystafell Gynhadledd

Mae’r ystafell hon i fyny’r grisiau yn y Ganolfan Gymunedol a gellir ei defnyddio ar gyfer cyfarfodydd ar gyfer hyd at 20 o bobl. Gellir ei threfnu ar ffurf ystafell fwrdd neu ar ffurf theatr. Mae ganddi system fwrdd gwyn integredig sy’n gweithio’n uniongyrchol o liniadur ac mae’r Ganolfan Gymunedol yn darparu te a choffi am dâl bychan.

Neuadd yr Ysgol

Mae gan Ysgol Trefonnen neuadd fawr iawn sydd ar gael i’w llogi pan nad yw’n cael ei defnyddio gan yr ysgol.

 DYDD Digwyddiad Amser
Dydd Llun Campau’r Ddraig 3.30-4.30pm
Dydd Mawrth    
Dydd Mercher    
Dydd Iau Clwb Cymraeg

Rainbows

Brownies

3.30-4.30pm

5.00-6.00pm

6.00-7.30pm

Dydd Gwener    

Haf 2016

Mae Barbra’n gweithio ar nifer o syniadau ar gyfer haf 2016. Os hoffech chi rannu eich syniadau, cysylltwch â Barbra ar 01597 822190 neu ebostiwch:

comman@trefonnen.powys.sch.uk

Cysylltwch â ni:

Os hoffech chi gael manylion pellach am unrhyw un o’r grwpiau hyn sy’n cael eu cynnal yn yr ystafelloedd cymunedol neu os hoffech chi drafod llogi’r ystafelloedd yn breifat cysylltwch â’r ysgol ar 01597 822190 neu ebostiwch comman@trefonnen.powys.sch.uk

Os hoffech roi adborth am y wybodaeth ar y rhan hon o’r wefan neu os hoffech rannu syniadau am brosiectau a gweithgareddau tu allan i oriau ysgol ebostiwch comman@trefonnen.powys.sch.uk

Cysylltiadau Cymunedol

Am wybodaeth cymunedol pellach, ewch i:

Gwefan Action for Children

www.actionforchildren.org.uk

Gwefan Llywodraeth Cymru Dechrau’n Deg

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/flyingstart/?lang=en

Gwefan Xenzone

www.xenzone.com

Gwefan y Bwrdd Iechyd Lleol

www.powysthb.wales.nhs.uk/flyingstart

Gwefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

www.fis.powys.gov.uk

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

www.cypp.powys.gov.uk

Cyngor Sir Powys

www.powys.gov.uk

Gwefan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

www.pavo.org.uk