Gwasanaeth Eglwys y Drindod

It was a fantastic evening at Holy Trinity last night. The end of term service was beautiful and the singing and the performances were lovely.

Well done to all the excellent readers!!

Big thanks to all the parents/carers for your wonderful support.

Diolch

Helo bawb

Roedd hi yn noson wych neithiwr yn Eglwys y Drindod. Roeadd gwasanaeth diwedd y tymor yn hyfryd ac roedd y perfformiadau canu yn arbennig.

Da iawn i’r darllenwyr gwych!!

Diolch enfawr i’r holl rieni a’r gofalwyr am eich cefnogaeth bendigedig!

Diolch yn fawr

Ffair Nadolig

The KS 2 Christmas Fair is tomorrow afternoon – take a look at the wonderful treats available to buy (check out Facebook or the website).

Prices from 10p to a couple of quid for these fantastic crafts.

Children will have the opportunity to buy crafts in the afternoon. Doors open to parents/carers from 3.30 pm.

Diolch yn fawr

Prynhawn yfory fe fydd Ffair Nadolig CA 2 – edrychwch ar y pethau arbennig hyn a fydd ar werth.

Prisiau o 10 c i fyny at ychydig bunnoedd am y crefftau hyfryd hyn.

Fe fydd y plant yn cael cyfle i brynu u crefftau yn ystod y prynhawn. Drysau ar agor i’r rhieni/gofalwyr am 3.30 yp.

Diolch yn fawr

Eisteddfod Llandrindod 2016

Canlyniadau Eisteddfod Llandrindod

Celf Meithrin/ Derbyn

Art Nursery/ Reception

3ydd Blanca

Canu Meithrin / Derbyn

Solo Nursery / Reception

1af Ava

2il Maisy

3ydd Isla

Canu Blwyddyn 1 a 2

Solo Years 1 and 2

3ydd Lillian Millen

Adrodd Blwyddyn 1 a 2

Recitation Years 1 and 2

1af Lillian Millen

Adrodd 3 a 4

Recitation Years 3 and 4

1af Caitlin Hurst

2il Edie Leafe

Canu Blwyddyn 3 4

Solo Years 3 and 4

1af Luke Millington

2il Seren Price

Llawysgrifen Blwyddyn 3 a 4

Handwriting Years 3 and 4

3ydd Luke Millington

Arlunio Blwyddyn 3 a 4

Art Years 3 and 4

3ydd Evie Gray

Unawd Piano Blwyddyn 3 a 4

Piano Solo Years 3 and 4

1af Tom Bolland

3ydd Seren Price

Unawd Offerynnol Blwyddyn 3 a 4

Instrumental Years 3 and 4

Joint 1st Caitlin Hurst and Edie Leafe

Ysgrifennu stori Blwyddyn 3 a 4

Story Years 3 and 4

2il Caitlin Hurst

Celf Blwyddyn 5 a 6

Art Years 5 and 6

1af Rowan Beasley

Ysgrifennu stori Blwyddyn 5 a 6

Story Years 5 and 6

1af Megan Shuker

2il Ioan Greason-Walker

Unawd Piano Blwyddyn 5 a 6

Piano Solo Years 5 and 6

3ydd Luke Withers

Adrodd Blwyddyn 5 a 6

Recitation Years 5 and 6

3ydd Tegan Hall

Y perfformiad gorau yn yr adran gerdd : Luke Millington ( am yr ail flwyddyn yn olynnol)

The best performance in the Music Section: Luke Millington ( for the second year in succession)

Gwobr Ansawdd Genedlaethol

Gwobr Ansawdd Genedlaethol

Ar ddiwedd Tymor yr Haf cafodd waith caled y plant a’r staff ei wobrwyo pan lwyddon ni i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Iach, dim ond saith ysgol arall ym Mhowys sydd wedi cael y wobr hon. Roedd y wobr wedi cael ei chyflwyno i ni yn Neuadd Sir Powys. Roedd tri o’n plant, Callum Hawksworth, Carwyn Hardiman ac Emily Proudman wedi gwneud cyflwyniad am y gwaith ar gyfer y wobr o flaen Cynghorwyr Sir yn Siambr y Cyngor, gan wneud i ni deimlo’n hynod o falch o hyder y plant.

I ennill y wobr, roedd yr ysgol yn gorfod profi bod ganddi ddisgwyliadau uchel iawn mewn saith maes:- Diogelwch, Glendid, Yr Amgylchedd, Perthynasau, Defnydd a Chamddefnydd o Sylweddau, Bwyd a Ffitrwydd ac Addysg Emosiynol. Roedd ein hysgol wedi cael ei arolygu gan y Tîm Ysgolion Iach a dwy asesydd o Sir Benfro. Roedd yr arolygwyr wedi eu tywys o amgylch yr ysgol gan Gyngor yr Ysgol, y Cyngor Eco a’r Cyngor Cymraeg, oedd wedi sicrhau nad oedd unrhyw ran o’n gwaith wedi ei adael allan.

Dyma ychydig o sylwadau o’r adroddiad:-

* “Mae iechyd a lles pob aelod o’r gymuned yn ganolog i bopeth sy’n digwydd yn Ysgol Gymunedol yr Eglwys yng Nghymru Llandrindod, Trefonnen, Mae’r ysgol yn byw ei gweledigaeth o ‘Gofalu, ysbrydoli, cyflawni gyda’n gilydd’.”

* Mae Ysgol Gymunedol yr Eglwys yng Nghymru Llandrindod, Trefonnen, yn ysgol gyda iechyd, lles a diogelwch yn greiddiol iddi, gyda hybu iechyd wedi’i sefydlu’n gadarn ym mywyd yr ysgol. Roedd yn fraint i gwrdd â’r disgyblion, y staff, y llywodraethwyr a’r rhieni. Roedden ni wedi cael croeso cynnes a rydyn ni’n gwerthfawrogi’r gwaith caled sydd ynghlwm â hyn.”

* “Mae ethos ardderchog yn amlwg wrth fynd i mewn i’r ysgol, mae croeso’r staff a disgyblion gynnes iawn. Mae cydraddoldeb ym mhob agwedd o fywyd ysgol yn amlwg a mae gwir bolisi ‘drws ar agor’. Mae rhieni yn camnol yr ysgol ofalgar ble mae “cyfathrebu a bod yn agored yn rhyfeddol”.”

Felly, wrth i ni ddechrau blwyddyn ysgol newydd fel Ysgol Iach achrededig rydw i’n sicr eich bod chi eisiau i ni gynnal ein safonnau a rydych chi’n gallu helpu trwy sicrhau bod potel ddŵr gan eich plentyn er mwyn iddyn nhw aros yn effro ac yn fywiog, rhoi ffrwythau yn unig ar gyfer byrbryd a bocs bwyd iach os ydyn nhw’n dod â bwyd i’r ysgol. Hefyd mae’r plant angen cit ar gyfer ymarfer corff ac Activate, a cit nofio os ydy hi’n dro’r dosbarth i nofio. Gyda’n cymorth a’ch cefnogaeth rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu’r ardaloedd hyn ymhellach. Diolch.