Llau Pen

Beth yw llau pen a nedd?

* Pryfed bychan llwyd / brown yw llau pen. Maen nhw tua maint hedyn sesame (yr hadau ar fynsen byrger). Maen nhw’n glynu i’r gwallt ac yn aros yn glos i’r croen a bwydo oddi arno. Mae llau pen yn dodwy wyau sy’n deor mewn 7 – 10 diwrnod. Mae’n cymryd tua 10 diwrnod i’r lleuen pen sydd newydd ddeor dyfu i fod yn oedolyn a dechrau dodwy wyau.

* Nedd yw’r plisg wyau gwyn, gwâg sy’n cael eu gadael ar ôl pan mae’r llau yn deor. Mae nedd yn edrych yn debyg i gen ond maen nhw’n glynu’n dynn i’r gwallt. Yn groes i gen, nid yw’n hawdd i frwsio nedd allan o’r gwallt .

Sut ydych chi’n gwybod bod llau pen arnoch?

Mae llau pen yn anodd i’w canfod trwy edrych ar y gwallt yn unig. Os ydych chi’n amau bod llau pen arnoch chi neu ar eich plentyn, y peth gorau i wneud yw cribo’r gwallt er mwyn ei archwilio. Mae rhai pobl yn eich cynghori i gribo gwallt plant yn rheolaidd, tua unwaith yr wythnos.

Archwilio trwy gribo: dull gwallt gwlyb

Bydd hi’n cymryd tua 5 – 15 munud i archwilio bob pen, yn dibynnu ar hyd a thrwch y gwallt. Gellir gwneud hyn i drin llau pen hefyd – gweler isod.

* Golchwch y gwallt yn y ffordd arferol gyda siampŵ cyffredin.

* Golchwch y siampŵ allan o’r gwallt a defnyddiwch lawer o gonditioner cyffredin.

* Cribwch y gwallt gyda chrib gyffredin er mwyn cael gwared ar y drysi.

* Ar ôl cael gwared ar y drysi defnyddiwch grib archwilio. Crib fân arbennig yw hon. (Mae dannedd crib gyffredin yn rhy bell oddi wrth ei gilydd ac mae dannedd crib llau pen yn rhy agos at ei gilydd). Mae rhai fferyllfeydd yn cadw cribau archwilio.

* Mae cribau Bug Buster® ar gael ar bresgripsiwn. Maent hefyd ar gael drwy’r post oddi wrth Community Health Concern.

* Nid yw cribau Hedrin® ar gael ar bresgripsiwn, ond gellir eu prynu o fferyllfeydd.

* Rhowch ddannedd y grib yng ngwreiddiau’r gwallt fel eu bod yn cyffwrdd â’r croen.

* Tynnwch y grib trwy’r gwallt hyd at odrau’r gwallt.

* Gwnewch yn siwr fod pob rhan o’r gwallt yn cael ei gribo trwy weithio o amgylch y pen.

* Chwiliwch am lau ar ôl pob cribiad. Efallai bydd chwyddwydr o ddefnydd.

* Os dewch o hyd i lau, defnyddiwch hances bapur i sychu’r grib neu golchwch y grib cyn ei defnyddio eto.

* Ar ôl cribo’r pen cyfan, golchwch y conditioner allan o’r gwallt.

* Cribwch y gwallt gwlyb unwaith eto rhag ofn eich bod wedi methu rhai llau y tro cyntaf.

Archwilio trwy gribo : dull gwallt sych

Bydd hi’n cymryd tua 3 – 5 munud i archwilio pob pen, yn dibynnu ar hyd a thrwch y gwallt. Er bod hyn yn ffordd dda o chwilio am lau pen, nid yw’n ffordd effeithiol i’w trin.

* Defnyddiwch grib gyffredin i sythu’r gwallt sych a chael gwared ar unrhyw ddrysi sydd ynddo.

* Pan fydd y grib yn medru symud yn rhwydd trwy’r gwallt heb unrhyw glymau, cribwch y gwallt o’r croen hyd at y godrau. Cribwch bob rhan 3 neu 4 gwaith cyn symud i’r rhan nesaf.

* Chwiliwch am lau wrth i chi gribo.

* Os digwydd i chi ddod o hyd i leuen, trapiwch hi yn erbyn wyneb y grib gyda’ch bys bawd. Bydd hyn yn osgoi’r risg o’r lleuen yn cael ei gwrthyrru gan drydan statig wrth i’r grib gael ei thynnu allan o’r gwallt.

* Cribwch y gwallt mewn rhannau nes bod y pen cyfan wedi cael ei gribo.